ТИПОВИЙ ДОГОВІР

обов'язкового страхування цивільної відповідальності за ядерну шкоду

 

Місце і дата укладення договору ________________________________ 200 р.

 

Страховик ________________________________________________________

_________________________________________________, юридична адреса:

Україна, ___________________; ліцензія Міністерства фінансів N ___

на проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності за ядерну шкоду, видана _________________________________________________________

____________________________________________________________ 200_ р.

в особі ___________________________________, що діє на підставі рішення загальних зборів членів Ядерного страхового пулу від ___ ____________ 200_ р. протокол N ___ і таких доручень страхових компаній - членів Ядерного страхового пулу:

 

доручення страхової компанії ______ N _____ від ___ ____________ 200_ р.

 

доручення страхової компанії ______ N _____ від ___ ____________ 200_ р.

 

доручення страхової компанії ______ N _____ від ___ ____________ 200_ р.,

 

з однієї сторони, та страхувальник ____________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________, юридична адреса:

Україна, __________________, призначений згідно з постановою Кабінету Міністрів України від ___ ____________ 200_ р. N _______ оператором ядерних установок (експлуатуючою організацією), в особі

__________________________________________________________________,

що діє на підставі _________________, з другої сторони, уклали цей договір про нижченаведене.

 

1. Предмет договору

 

1.1. Предметом цього договору є страхування цивільної відповідальності страхувальника за ядерну шкоду, яка може бути заподіяна внаслідок ядерного інциденту на ядерних установках, перелік яких зазначається в заяві на його укладення, яка є невід'ємною частиною договору.

 

1.2. Страхування за цим договором проводиться згідно з Порядком і правилами проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності за ядерну шкоду, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 23 червня 2003 р. N 953 (далі - Порядок і правила).

 

1.3. Об'єктом обов'язкового страхування є майнові інтереси, що не суперечать законодавству, пов'язані з необхідністю відшкодування страхувальником ядерної шкоди.

 

2. Страхові ризики і страхові випадки, винятки та обмеження

 

2.1. Страховий ризик - подія, у разі настання якої проводиться страхування і яка має ознаки ймовірності та випадковості настання цивільної відповідальності страхувальника за ядерну шкоду.

 

2.2. Страховий випадок - набрання законної сили судовим рішенням щодо відшкодування ядерної шкоди або укладення договору про відшкодування ядерної шкоди, стороною якого є страховик.

 

2.3. Не підлягають обов'язковому страхуванню випадки заподіяння ядерної шкоди внаслідок ядерного інциденту, який спричинений:

 

воєнними діями, збройними конфліктами, громадянською війною, повстаннями, політичними або громадянськими заворушеннями, страйками, терористичними актами;

 

діями непереборної сили, в тому числі природними явищами, які мають винятковий, неминучий, непередбачуваний характер.

 

2.4. За цим договором не відшкодовуються збитки:

 

1) пов'язані з відшкодуванням моральної шкоди, упущеною вигодою, негативними наслідками від генетичних змін;

 

2) пов'язані із шкодою, заподіяною майну страхувальника, яке належить йому на праві власності чи яким він володіє на праві господарського відання, оперативного управління, оренди, за договором зберігання, доручення тощо.

 

3. Розміри страхових сум і здійснення страхових виплат

 

3.1. Загальна страхова сума за цим договором еквівалентна 150 млн. Спеціальних прав запозичення за кожний ядерний інцидент, а також сукупно за усіма страховими випадками, які сталися під час дії договору.

 

3.2. Відповідальність страховика за заподіяння смерті обмежується сумою, що дорівнює 2000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, установлених на момент винесення судового рішення або укладення договору про відшкодування ядерної шкоди, за кожного померлого.

 

3.3. Відповідальність страховика за шкоду, заподіяну здоров'ю особи, обмежується сумою, що дорівнює 5000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, установлених на момент винесення судового рішення або укладення договору про відшкодування ядерної шкоди, але не більше ніж розмір фактично заподіяної шкоди на кожного потерпілого.

 

3.4. Відповідальність страховика за шкоду, заподіяну майну особи, обмежується сумою, що дорівнює 5000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, установлених на момент винесення судового рішення або укладення договору про відшкодування ядерної шкоди, але не більше ніж розмір фактично заподіяної шкоди.

 

3.5. За заподіяння шкоди життю або здоров'ю особи виплати страхового відшкодування здійснюються в такому розмірі:

 

1) у разі смерті - 100 відсотків суми, зазначеної у пункті 3.2 цього договору, за кожного померлого;

 

2) у разі настання інвалідності: I групи - 100 відсотків, II групи - 75, III групи - 60 відсотків страхової суми, зазначеної у пункті 3.3 цього договору, на кожного потерпілого;

 

3) у разі тимчасової непрацездатності - 0,2 відсотка страхової суми за кожний день непрацездатності, спричиненої страховим випадком, але не більше ніж 60 відсотків страхової суми, зазначеної у пункті 3.3 цього договору, на кожного потерпілого.

 

3.6. Виплати страхового відшкодування згідно з пунктами 3.2, 3.3 і 3.4 здійснюються з урахуванням попередніх виплат за цим видом обов'язкового страхування.

 

3.7. Якщо розмір ядерної шкоди перевищує загальну страхову суму за цим договором, виплати здійснюються у такому порядку:

 

у разі смерті;

 

у разі встановлення інвалідності;

 

у разі тимчасової непрацездатності;

 

у разі заподіяння шкоди майну фізичних осіб;

 

у разі заподіяння шкоди майну юридичних осіб.

 

4. Страховий тариф, страхові внески і строки їх сплати, франшиза

 

4.1. Страховий тариф визначений у розмірі ____ відсотків.

 

4.2. Річний страховий платіж у сумі ___________________________________ гривень страхувальник сплачує протягом ________ днів від дня підписання цього договору або за таким графіком внесків: _____________________________________

__________________________________________________________________

 

4.3. Розмір франшизи за шкоду, заподіяну майну осіб, __________. При цьому франшиза не поширюється на шкоду, заподіяну життю або здоров'ю осіб.

 

5. Строк дії договору

 

5.1. Договір набирає чинності з 00 годин 00 хвилин за київським часом дня, що настає за днем надходження страхового платежу в сумі, зазначеній у пункті 4.2 цього договору, на поточний рахунок страховика та діє протягом одного року.

 

5.2. Якщо в період дії цього договору стався ядерний інцидент, внаслідок якого була заподіяна ядерна шкода, відповідальність страховика, передбачена цим договором, зберігається протягом 10 років від дня заподіяння ядерної шкоди майну осіб і безстроково - для ядерної шкоди, заподіяної життю або здоров'ю осіб.

 

6. Права та обов'язки сторін

 

6.1. Страхувальник зобов'язаний:

 

під час укладення цього договору надати страховику необхідну інформацію стосовно ядерної установки та про всі відомі йому обставини, що мають істотне значення для оцінки страхового ризику;

 

надавати можливість страховику проводити експертний огляд об'єктів, що страхуються, або об'єктів, що можуть вплинути на визначення ступеня ризику під час страхування, а також за письмовим запитом надавати представникам страховика необхідну технічну та іншу інформацію щодо страхового випадку та експлуатації зазначених об'єктів відповідно до встановлених правил передачі такої інформації;

 

повідомити страховика про виникнення ядерного інциденту, внаслідок якого може настати страховий випадок, протягом 24 годин письмово (факс, телеграма) і вжити заходів для його локалізації;

 

своєчасно та в повному обсязі вносити страхові платежі;

 

повідомити у десятиденний строк орган державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки про прийняття рішення щодо зупинення або припинення дії цього договору.

 

Невиконання страхувальником взятих на себе зобов'язань дає право страховику повністю або частково відмовити йому у виплаті страхового відшкодування.

 

6.2. Страховик зобов'язаний:

 

1) ознайомити страхувальника з Порядком і правилами;

 

2) видати страхувальнику в триденний строк страховий поліс;

 

3) протягом двох робочих днів після отримання повідомлення про настання страхового випадку (надходження письмової заяви від страхувальника) вжити заходів до оформлення всіх необхідних документів для своєчасної виплати страхового відшкодування;

 

4) здійснити виплату страхового відшкодування за наявності необхідних документів, які підтверджують розмір заподіяної ядерної шкоди, або прийняти рішення про відмову у виплаті, якщо претензії потерпілих пов'язані із збитками, передбаченими пунктом 2.4 цього Типового договору;

 

5) не розголошувати інформацію, що є комерційною таємницею страхувальника, а також іншу інформацію, надану страховику у зв'язку з дією цього договору, зокрема відомості про страхувальника і його майновий стан, крім як у випадках, передбачених законодавством;

 

6) повідомляти спеціальний уповноважений центральний орган виконавчої влади у справах нагляду за страховою діяльністю та орган державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки не пізніше ніж за 30 днів про намір зупинити або припинити дію цього договору;

 

7) надати страхувальнику документально підтверджену інформацію про розподіл відповідальності.

 

6.3. Страхувальник має право:

 

отримати належну йому суму страхового відшкодування відповідно до умов цього договору;

 

під час укладення і протягом дії цього договору отримувати від страховика необхідні консультації, інформацію і пояснення щодо умов страхування, у тому числі в письмовій формі.

 

6.4. Страховик має право:

 

отримувати необхідну інформацію для оцінки ймовірного ступеня ризику для визначення розміру страхового тарифу. Якщо представники страховика виявлять умови, які за підтвердженням органу державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки є небезпечними з точки зору експлуатації ядерної установки, страховик має право вимагати їх усунення;

 

виступати на боці страхувальника у разі пред'явлення до нього претензій або судового позову осіб, яким заподіяно ядерну шкоду;

 

брати участь у роботі комісій з розслідування причин ядерного інциденту та заподіяння ядерної шкоди.

 

7. Порядок і умови виплати страхового відшкодування

 

7.1. У разі настання страхового випадку страхувальник у п'ятиденний строк письмово повідомляє про це страховика.

 

7.2. Виплата страхового відшкодування здійснюється страховиком відповідно до цього договору на підставі:

 

заяви страхувальника, в якій містяться дані про потерпілу особу, причини її звернення до страхувальника;

 

страхового акта, який складається страховиком або уповноваженою ним особою за формою, що визначається страховиком.

 

7.3. Страховий акт складається на підставі одного з таких документів:

 

судового рішення щодо відшкодування ядерної шкоди, яке набрало законної сили;

 

договору про відшкодування ядерної шкоди (у разі задоволення позовів та/або претензій у досудовому порядку), укладеного між страхувальником, потерпілою особою та страховиком.

 

7.4. Страховик зобов'язаний скласти страховий акт протягом 20 днів з моменту отримання заяви страхувальника на виплату страхового відшкодування та судового рішення або з моменту укладення договору про відшкодування ядерної шкоди. Копія страхового акта надається особі, якої він стосується.

 

7.5. Страховий акт, затверджений уповноваженою особою страховика, є підставою для видання наказу про здійснення виплати страхового відшкодування.

 

7.6. Виплата страхового відшкодування здійснюється у строк, який не перевищує одного місяця з моменту настання страхового випадку.

 

7.7. Рішення про відмову у виплаті страхового відшкодування надсилається особі, що звернулася з вимогою про його виплату, у письмовій формі з обґрунтуванням причин відмови не пізніше ніж протягом 15 днів з моменту надання всіх документів для розгляду страхової претензії.

 

7.8. Рішення про відмову у виплаті страхового відшкодування страхувальник або особа, якій заподіяно ядерну шкоду, можуть оскаржити у судовому порядку.

 

7.9. Якщо страхове відшкодування за заподіяння ядерної шкоди відшкодовано в розмірі загальної страхової суми, визначеної цим договором, відповідальність страховика за таким страховим випадком припиняється.

 

7.10. Усі виплати страховика, пов'язані з його зобов'язаннями та умовами цього договору, не можуть перевищувати страхову суму, визначену пунктом 3.1 цього договору.

 

8. Порядок внесення змін і припинення дії договору

 

8.1. Дія цього договору припиняється відповідно до Порядку і правил та вимог законодавства.

 

8.2. У разі несплати страхувальником у встановлені цим договором строки страхового платежу зобов'язання страховика щодо виплати страхової суми у разі настання страхового випадку припиняється на десятий день після надсилання страхувальнику письмового повідомлення про це і відновлюється на наступний день після погашення страхувальником заборгованості із страхових платежів або внесення чергового платежу, якщо сторони письмово не домовляться про інше.

 

8.3. Сторони можуть вносити зміни і доповнення до цього договору шляхом попереднього узгодження і підписання додаткових угод.

 

9. Порядок вирішення спорів

 

Спори, пов'язані з проведенням обов'язкового страхування, вирішуються в порядку, встановленому законодавством.

 

10. Інші умови

 

Страхова сума є величиною постійною і не підлягає зменшенню у разі здійснення страхового відшкодування. Якщо зазначена страхова сума під час дії цього договору зменшилась в результаті здійснення страховиком страхового відшкодування, страхувальник сплачує додатковий страховий внесок, який обчислюється виходячи з тарифу, встановленого цим договором, і обсягу страхового відшкодування. Умови сплати додаткового страхового внеску визначаються додатковою угодою.

 

11. Підписи сторін

 
Страховик 
 
Страхувальник 
 
______________________
                      (підпис) 
 
______________________
                     (підпис) 
 
М. П. 
 
М. П. 

 

 

 

 
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 23 червня 2003 р. N 953 

 

 

 

ОСОБЛИВІ УМОВИ

ліцензування діяльності з обов'язкового страхування цивільної відповідальності за ядерну шкоду

 

1. Ліцензування діяльності з обов'язкового страхування цивільної відповідальності за ядерну шкоду проводиться Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг відповідно до вимог статті 38 Закону України "Про страхування".

 

2. Страхова організація, яка звернулася до Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг для отримання ліцензії на проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності за ядерну шкоду, повинна відповідати таким вимогам:

 

провадити страхову діяльність не менше ніж три роки та мати досвід страхування відповідальності не менше ніж протягом двох років;

 

мати сплачений статутний фонд у сумі, еквівалентній не менше ніж 1 млн. євро за офіційним курсом гривні до іноземних валют, встановленим Національним банком;

 

не мати приписів за результатами перевірок уповноваженого органу, зауваження за якими не усунені на момент звернення за отриманням ліцензії;

 

мати аудиторське підтвердження достовірності та повноти річного балансу і звітності.

 

 

 
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 23 червня 2003 р. N 953 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Ядерний страховий пул

 

 

Загальна частина

 

1. Ядерний страховий пул (далі - Пул) - це об'єднання страховиків - резидентів України, які в установленому порядку отримали ліцензію на проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності за ядерну шкоду.

 

2. Пул є юридичною особою, яка утворюється і діє відповідно до установчого договору, його статуту і цього Положення.

 

Пул - неприбуткова організація, яка утримується лише за рахунок внесків його членів та не провадить підприємницької діяльності.

 

3. Пул може створювати фонди, загальна кількість, цільове призначення, порядок формування, наповнення та витрачання яких визначаються загальними зборами членів Пулу відповідно до законодавства.

 

4. Пул не має права втручатися у господарську діяльність своїх членів.

 

Пул не відповідає за зобов'язаннями своїх членів, а його члени не відповідають за зобов'язаннями Пулу.

 

5. Держава не несе відповідальності за зобов'язаннями Пулу, а Пул не відповідає за зобов'язаннями держави.

 

6. Пул утворюється на невизначений строк.

 

7. Статутний фонд Пулу не створюється.

 

Мета і основні завдання

 

8. Метою утворення Пулу є координація діяльності його членів, пов'язаної з проведенням обов'язкового страхування цивільної відповідальності за ядерну шкоду, і забезпечення фінансової надійності страхування.

 

Пул також може координувати інші види страхової діяльності своїх членів у сфері використання ядерної енергії.

 

9. Основні завдання Пулу:

 

організація співстрахування на принципах солідарної відповідальності у рамках Пулу;

 

організація перестрахування за страховими ризиками, страхові обов'язки за якими перевищують фінансові можливості членів Пулу щодо страхового покриття цих ризиків власними активами;

 

впровадження єдиних для всіх членів Пулу зразків договорів страхування, документів, у тому числі стандартів, і правил поведінки на страховому ринку, інших правил та положень, спрямованих на захист прав страховиків і запобігання порушенням та зловживанням;

 

участь у розробленні проектів актів законодавства, що сприяють досягненню цілей Пулу;

 

забезпечення представництва Пулу у відносинах з органами державної влади, страхувальниками, іншими страховиками, об'єднаннями страховиків і громадськими організаціями, захист інтересів членів Пулу;

 

установлення та підтримання зв'язків з іноземними фахівцями страхової діяльності, координація взаємовідносин з ядерними пулами інших країн;

 

виконання представницьких функцій, пов'язаних з досягненням цілей Пулу, за дорученням фізичних та/або юридичних осіб як на території України, так і за її межами;

 

аналіз і узагальнення досвіду страхування у сфері використання ядерної енергії;

 

сприяння проведенню експертизи безпеки ядерних установок і розміру ядерної шкоди;

 

організація навчання і підвищення кваліфікації працівників страхових компаній, інших підприємств, установ та організацій, проведення семінарів, конференцій з питань страхової діяльності;

 

поширення інформації про діяльність Пулу, провадждення рекламної діяльності в його інтересах;

 

утворення філій, представництв та інших відокремлених підрозділів як на території України, так і за її межами;

 

організація наукового та методологічного супроводження діяльності Пулу.

 

Членство в Пулі

 

10. Членом Пулу може бути будь-який страховик, що отримав у встановленому порядку ліцензію на право проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності за ядерну шкоду.

 

11. Страховик вважається членом Пулу з моменту підписання ним установчого договору про утворення та діяльність Пулу і сплати членського внеску, якщо за нього проголосувало не менше ніж 75 відсотків загальної кількості членів Пулу.

 

12. Загальні збори членів Пулу можуть установлювати додаткові вимоги до його членів.

 

13. Права та обов'язки членів Пулу визначаються його статутом.

 

14. Якщо страховик виявив бажання вийти з Пулу, він повинен не пізніше ніж за місяць повідомити про це Пул.

 

У разі виходу з Пулу страховик повинен виконувати свої зобов'язання згідно з укладеними договорами обов'язкового страхування та установчим договором про утворення та діяльність Пулу. У разі невиконання страховиком своїх зобов'язань Пул повідомляє про це спеціальний уповноважений центральний орган виконавчої влади у справах нагляду за страховою діяльністю.

 

15. Вступ до Пулу та вихід з нього оформляються шляхом внесення відповідних змін до установчого договору про утворення та діяльність Пулу.

 

16. Членство в Пулі не обмежує участі його членів в інших об'єднаннях.

 

17. Кількість членів Пулу необмежена.

 

Органи управління Пулу

 

18. Вищим органом управління Пулу є загальні збори його членів (далі - загальні збори). До компетенції загальних зборів належить вирішення будь-яких питань діяльності Пулу. Статутом Пулу може передбачатися делегування окремих повноважень загальних зборів іншим органам управління Пулу.

 

19. Рішення загальних зборів приймається більшістю голосів загальної кількості членів Пулу. Голосування відбувається за принципом пропорційного розподілу голосів відповідно до квот відповідальності серед членів Пулу.

 

Квоти відповідальності та кількість голосів, що належать кожному членові Пулу, щороку розподіляються серед його членів пропорційно максимальному обсягу відповідальності членів Пулу відповідно до заяв та балансу на останню звітну дату і затверджуються загальними зборами.

 

Кількість голосів, що належать одному членові Пулу, не може перевищувати 10 відсотків їх загальної кількості.

 

20. Порядок формування та повноваження органів управління Пулу визначаються статутом. Віднесення вирішення деяких питань до компетенції інших органів управління Пулу не позбавляє загальні збори можливості приймати рішення з цих питань.

 

Діяльність Пулу із співстрахування та перестрахування цивільної відповідальності за ядерну шкоду

 

21. Загальні збори затверджують порядок та умови укладення, виконання, зупинення та припинення дії договорів страхування і перестрахування за дорученням членів Пулу.

 

22. Загальні збори щороку до 1 квітня узгоджують із спеціальним уповноваженим центральним органом виконавчої влади у справах нагляду за страховою діяльністю та відповідним страхувальником страховий тариф з обов'язкового страхування цивільної відповідальності за ядерну шкоду для кожного оператора ядерної установки та визначають уповноважену страхову компанію, яка за дорученням членів Пулу від свого імені підписує з оператором договір обов'язкового страхування цивільної відповідальності за ядерну шкоду.

 

Договір обов'язкового страхування може бути укладений між страхувальником і страховим агентом членів Пулу.

 

23. У разі неспроможності страховика виконати свої зобов'язання з виплати страхового відшкодування відповідно до договору обов'язкового страхування він зобов'язаний негайно повідомити про це інших членів Пулу.

 

Після отримання такого повідомлення члени Пулу зобов'язані здійснити виплати за неплатоспроможного страховика у розмірах, пропорційних їх квотам відповідальності з наступним правом регресної вимоги до неплатоспроможного страховика.

 

Облік та звітність

 

24. Звіт про підсумки роботи Пулу за фінансовий рік затверджується на загальних зборах.

 

Припинення діяльності Пулу

 

25. У разі ліквідації Пулу (злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення) за рішенням загальних зборів утворюється ліквідаційна комісія.

 

26. Суд, господарський суд, який прийняв рішення про ліквідацію Пулу, встановлює порядок і строки проведення ліквідації, а також строк для заяви претензій кредиторів, який не може бути менше ніж два місяці після оголошення про ліквідацію.

 

З моменту утворення ліквідаційної комісії до неї переходять усі повноваження з управління Пулом.

 

27. Ліквідаційна комісія оцінює майно Пулу, виявляє його дебіторів і кредиторів та здійснює з ними розрахунки, складає ліквідаційний баланс і план, які затверджуються спеціально скликаними для цього загальними зборами.

 

28. У разі ліквідації Пулу розпорядження його залишковими активами здійснюється за рішенням загальних зборів чи рішенням суду відповідно до законодавства.

 

____________